Loading, please wait...

Nngenge Sasa: Land is Life

Q. TAEM YOU STAT SALIM GRAUN BILONG YU, DISPELA I MIN WANEM?

A. FREEDOM BILONG SLIP LONG LAIK, KAIKAI LONG LAIK NA WOK LONG LAIK BILONG YU NA PAMILI BILONG YU BAI PINIS OLGETA.

B. BAI YU KAMAP WOKBOI BILONG SYSTEM.

C. BAI YU MAS WOK LONG NARAPELA MAN.

D. YU YET NO MOA BOS BILONG YU.

F. BAI YU WOK 6-6 NOGAT MALOLO, TASOL BAI YU KAIKAI BUN, NA BOS BAI KAIKAI MIT.

G. BAI YU SLIP LONG RABIS HAUS, NA BOSS BAI SLIP LONG BIKPELA HAUS.

H. BAI OL PIKININI NA TUMBUNA BILONG YU BAI KAMAP HAUS GIRL BILONG BOSS MAN.

NA QUALITY BILONG LIFE BILONG YU NA OL FAMILY BILONG YU BAI PUNDAUN OLGETA.

PLS OL MANUS, NOKEN SALIM OR MAKIM GRAUN BILONG YU.

Source: Facebook.com


Leave a Reply